Bài không tên số mấy

Tôi là cơn gió nhẹ

Gặp em trong một chiều

Em làm gì tôi đấy

Cho gió thấy lao xao